Category: Guest

0

آموزش و قانون سنگ بنای توسعه

گفته می شود که پس از حق حیات، انسان از حق آزادی و امنیت برخوردار است در عین حال، هیچ عاقلی نیز نمی پذیرد که حیات اجتماعی، بدون نظم و قانون باشد؛ هر چند...

0

اعتراض به وقت اتاوا

ممکن است با به میان آمدن سخن از اعتراضات خیابانی به یاد اغتشاش و درگیری ها با نیروهای پلیس و ضدشورش بیفتیم. گذران دوران در کشوری خارج از وطن خود، نکات بیشتری مربوط به...