کتابها

تاریخ سیاسی – اجتماعی خاورمیانه ( از عصر قدیم تا پس از عصر جدید )

معرفی کتاب  
تاریخ سیاسی اجتماعی خاورمیانه از عصر قدیم تا پس از عصر جدید

———————————————————————————–

The Coming LNG Boom
The Persian Gulf Supply and the EU Energy Security

The Coming LNG Boom

– دوینوی سقوط در خلیج فارس (بیداری چهارم در خاورمیانه؟)

دومینوی سقوط در خلیج فارس